Новини

Сертифицирана фирма ISO 9001:2015
July 13, 2018

Уведомление за защита на личните данни

Уведомление за защита на личните данни на физическите лица съгласно законодателството за защита на личните данни 1. Съгласно „Регламент (ЕС) 2016/679“ относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни, Ви информираме: 1.1. Климаком Инженеринг ООД събира, обработва и защитава личните Ви данни законосъобразно и съобразно целите,…
Виж повече
July 13, 2018

Публична покана

Публична покана Като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ „КЛИМАКОМ ИНЖЕНЕРИН“Г ООД, провежда процедура с Публична покана съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. за възлагане на поръчка с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за производство на въздуховоди и части за тях, състоящо се от:…
Виж повече